Statuten:

Naam

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: The Flying Bears.

Zetel

Artikel 2
Zij is gevestigd te Marken.

Doel

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel: het stimuleren en promoten van de dartsport, het organiseren van competities en toernooien op dit gebied, alles in de meest ruime zin des woords.

Leden, beperkt leden, ereleden en begunstigers

Artikel 4

 1. De vereniging kent naast de gewone leden ook beperkt leden, ereleden en begunstigers
 2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 3. Beperkt lid is degene die als beperkt lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 4. Erelid is degene die door de Algemene Ledenvergadering met tenminste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd vanwege de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
 5. Begunstiger is degene die de vereniging steunt met een financiële bijdrage, waarvan het minimum jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
 6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van alle leden, beperkt leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.

 Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating der ( beperkt ) leden.
 2. Toetredend ( beperkt ) lid moet op zijn 1e wedstrijddag de minimale leeftijd van 16 jaar hebben.
 3. Bij niet toelating tot ( beperkt ) lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Het bestuur is bevoegd een ( beperkt ) lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het ( beperkt ) lid bij herhaling in strijd handelt met zijn ( beperkt ) lidmaatschapsverplichting of door handelingen, gedrag en/of uitlatingen dan wel anderszins het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel dreigt te schaden. Het bestuur stelt het ( beperkt ) lid schriftelijk in kennis van de schorsing. Gedurende een periode dat een ( beperkt ) lid geschorst is kunnen door hem de aan het ( beperkt ) lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Bevoegdheden en rechten (beperkt) leden

Artikel 5a

 • Leden hebben de volgende bevoegdheden en rechten;
 • recht op deelname aan de donderdagavond competitie
 • recht op deelname aan de jaarlijkse bekerwedstrijd
 • recht op jaarlijkse deelname aan het afsluitfeest
 • het recht op toetreding tot een team dat deelneemt aan de DORA vrijdagavond competitie indien het lid dit wil, er plaats is in het desbetreffende team en het lid hiertoe door de overige teamleden wordt uitgenodigd
 • het recht om een team op te richten dat deelneemt aan de DORA vrijdagavond competitie samen met andere (beperkt) leden.
 • het recht van toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • de bevoegdheid tot het uitbrengen van hun stem tijdens de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering.

Beperkt leden hebben de volgende rechten;

 • het recht op toetreding tot een team dat deelneemt aan de DORA vrijdagavond competitie indien het beperkt lid dit wil, er plaats is in het desbetreffende team en het beperkt lid hiertoe door de overige teamleden wordt uitgenodigd
 • het recht om een team op te richten dat deelneemt aan de DORA vrijdagavond competitie samen met andere (beperkt) leden.

Einde van het lidmaatschap, leden en ereleden

Artikel 6

 • Het lidmaatschap eindigt:
 • door overlijden van een lid;
 • door opzegging van een lid;
 • door opzegging namens de vereniging. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 1. Het uitgetreden , geroyeerde of geschorste lid is verplicht binnen veertien dagen na uittreding, royement of schorsing de onder hem/haar berustende eigendommen van de vereniging in te leveren.

Middelen

Artikel 7

 1. De middelen der vereniging worden gevormd door al het geen zij uit de contributies, donaties, schenkingen, erf stellingen en legaten, verhuur of verkoop van eigendommen of op welke andere wijze dan ook verkrijgt.
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste acht meerderjarige leden, die door en uit de Algemene Ledenvergadering worden gekozen.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid vier. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering mee gedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen in een Algemene Ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 4. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

Einde bestuurslidmaatschap - lidmaarschapschorsing

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Zie bijlage 3 “Rooster van Aftreding”. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid zes van artikel acht; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
 • door bedanken.

Bestuursfuntiesbesluitvorming van het bestuur

Artikel 10

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaakvertegenwoording

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij bestuur, hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zulks ter uitvoering van rechtsgeldig genomen besluiten.

Jaarverslag rekening en verantwoording

Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van minimaal één of maximaal twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit.

Algemene vergadering bijeenroeping

Artikel 13

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering, de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 • Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de al daar bedoelde commissie.
 • De benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar
 • Voorzieningen in eventuele vacatures.
 • Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
 1. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit brengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeen roeping overgaan door oproeping overeenkomstig het volgend lid of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen week en/of maandblad.
 3. De oproeping geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 14

 1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vast gesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verzameld. Wanneer bij de eerste dan wel bij de tweede stemming als bedoeld in het vorig lid de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stem gerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
 9. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot status wijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 Toegang en stemrecht

Artikel 15

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem schriftelijk door een daartoe gemachtigd lid laten uitbrengen.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot de statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan na een week doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden op de wijze als bepaald in lid 1, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige Algemene Ledenvergaderingen aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Het bestuur is verplicht de aangenomen wijziging op te nemen in dit document.

Ontbinding

Artikel 17

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 42 boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek kan de vereniging worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden een, twee, drie en vier van het voorgaande artikel is overeenkomstig van toepassing.
 2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Degene die met de vereffening zijn belast zorgen voor zo spoedig mogelijke inschrijving van een besluit in het openbare register van de kamer van koophandel binnen welke gebied de vereniging haar woonplaats heeft.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegene die ten tijde het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk regelement

Artikel 18

 1. Het bestuur zal een huishoudelijk reglement vaststellen, verder noemend “REGELMENT VAN WESTRIJDEN”.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
 3. In het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen worden opgenomen betreffende de verplichtingen die de leden jegens de vereniging hebben.

end faq